آموزش اولیه ساخت بیولینک

Created on 2 September, 2020 | آموزش ها | 2,295 views

آموزش اولیه ساخت بیولینک کوتاه کننده لینک و چند لینک برای اینستاگرام


وارد قسمت داشبورد سایت شوید بر روی ساخت پروژه کلیک کنید


راهنما کوتاه کننده لینک


یک نام مناسب انتخاب نمایید


 در صفحه بعد از قسمت ساختن دو گزینه وجود دارد لینک و بیولینکلینک برای کوتاه کردن یک ادرس بلند می بشد


بیو لینک برای ساخت لینک چند گانه یا تو در تو


حال شما بیولینک را انتخاب نمایید Updated on 16 July, 2021